Mligbagang Aran Bebalian

kuno-ah


Ngantos tahun 80 an menawi nenten meweh iraga ngrereh caciren krama Baline sane maagame Hindu.  Salah sinunggil cecirene punika wantah saking pesengan nyane ring ajeng.  Yening ring ajeng parabe madaging Putu, Gede, Wayan, Made, Nengah, Nyoman, Komang utawi Ketut sampun janten lan pastika prasida kasengguhan dane wantah krama Bali pamekas nyane sane maagama Hindu.  Kenten taler ring pesengan Ida Bagus, Ida Ayu, Desak, I Dewa, Anak Agung, I Gusti, wantah pinaka ceciren soroh utawi catur wangsa.  Nanging ri tepengane mangkin ring jamane sekadi mangkin menawi kalintang meweh antuk nyengguhang sametone saking parab nyane, napike dane anak Bali utawi nenten.  Dwaning mangkin sampun makeh kapanggihin sameton Baline sane maagama Hindu nenten malih nganggen pesengan utawi parab pinaka ceciren sane kabowasang ring ungkur.  Sameton sane asapunika ngandikayang wantah, nenten wenten wewanengan malih yening ipun waneng nganggen parab I Wayan, I Nengah lan sane siosan ring ajeng pesengan nyane.  Sane kalintang nyeksek ring dade wantah nyancan ngakehang sameton Baline sane matilar saking tradisi leluur nyane kadasarin antuk manah kimud lan sok gengsi utawi sok moderen.

Putu Robin sameton Bali sane wantah asli Bali, saking manah sadar nenten malih ngaggen adan Bebalian ring ajeng parab putra lan putrin nyane.  Putrinyane kapertama kaparabin Istacy Rosree Octaviani Robin, kenten taler ring putrannyane sane alitan kapesengin Putra Pratama Robin, nenten malih nganggen I Putu, I Made napi malih I Nengah lan I Komang ring ajeng parab nyane.  Manut semetone puniki dadalan nyane nenten malih nganggen aran Bebalian ring ajeng parab okan-okannyane wantah pinaka nyarengin pamargin semetone ring dura negara sane sampun mengglobal (meh mehan gombal …).

Putu Robin nenten ja adiri sane ngambil pamargi sekadi asapuniki.  Putu Robin nenten ja generasi kapertama sane nenten cumpu ring kawentenan tradisine puniki.  Prof. DR. I Nyoman Erawan, SE. taler nenten ngemanggehang malih aran Babalian ring ajeng pesengan putra-putrannyane, minakadi Ngurah Indra, Mahendrawathi, Ngurah Agus Sanjaya miwah Sukma Dewi.

Pepalihan aran Bebaliane puniki sujatinnyane wantah pinaka ceciren runutan palekadan saking kapertama ngantos oka sane kaping pat.  Wayan kaambil saking kruna wayahan, siosan ring Wayan taler wenten semetone sane nganggen aran Gede utawi Putu pinaka ceciren putrannyane kapartama.  Mantuke aran Gede utawi Putune punike makehan kaangge oleh semeton Bali ring Denbukit lan Bali kawanan.  Nanging mantuke semeton Bali kanginan, Bali tengahan lan Bali kelodan akehan nganggen aran Wayan ring ajeng pesengannyane.

Aran Made mawit saking kruna Madya (tengah) sane kaangge ring ajeng parab anake sane embas nomer kalih.  Naler wenten semeton Baline sane ngangge aran Nengah pinaka ceciren anake sane embas nomer kalih.    Mantuke ring anak sane embas kaping tiga ring ajeng parabnyane ngangge Nyoman sane mawit saking nyeman utawi tawar. Kawentenan krunane puniki  kocap ngambil pratiwimba saking kawentenan gedebong minakadi kulit gedebong sane wenten ring tengahan marase nyeman utawi tawar”.

Sane pinih untat wantah Ketut, sane mawit saking ngetut sane maartos mengikuti, mengekor. Kaangen ring ajeng parab anake sane embas pinih untat utawi nomer pat.  Selanturnyane yening wenteh malih anak alit sane embas wusan okannyane kaping pat, papalihan aran Bebalian punika malih ngawit saking Wayan, Made, Nyoman, Ketut lan selanturnyane.

Nenten kejantenang antuk, ngawit pidan tradisi lan pepalihan aran Bebaliane puniki kakawitin.  Manut pakar linguistik saking Fakultas Sastra Universitas Udayana Prof. DR. I Wayan Jendra, S.U. pepalihan aran Bebalian sekadi puniki sampun wenten ring abad IV duk Raja Gelgel sane mabiseka ratu Dalem Ketut Kresna Kepakisan sane wantah putra kapat saking Sri Kresna Kepakisan sane kabiseka oleh Raja Majapahit pinaka ngwasawasi ring Puri Gelgel dukke punika.  Nanging Jendra nenten janten antuke, napike pepalihan nganggen aran Bebaliane puniki pinaka pengaruh saking Majapahit.  Yadiastun asapunika dane janten lan pastika pepalihan ngangge aran Bebaliane pinaka tradisine puniki mamargi sue.  Dane taler ngewewehin ngantos abad XX krama Baline rumase banggi lan tinut ring pepalihane puniki.  Nanging riwus puniki sikakedik pepalihane puniki nyancan ketilarin utawi nenten saklek pamarginnyane.  Goloh nyane pemargin pepalihane puniki nenten ja kapanggihin ring jamane kadi mangkin kemanten.

Saking nguni taler sampun wenten kepanggihin pesengan utawi parab sane kaambil pinake penampen ring kewentenan gumi lan pinake cihne kasederanaan pepineh anake lingsir nguni, minakadi pesengan : I Logada, I Korempang, I Jineng, I Gingsir, I Silut, Ni Rerod Bekul, I Kasih Sampalan, I Punduh Karipik, I Kari Bego, I Pageh Landep, Ni Tungadi, I Raos Wayah, I Cokot, I Gejer, I Silur, I Regeg, I Raweg, I Kasel, I Ruyun, I Duduk Belur, I Pode, I Naba, I Berno, I Tangseh, I Paleo, I Lempad, I Gebur, I Pantun, I Sadru, I Reneng, I Gingsir, Gredeg, Losin, Rerod Tungadi, Rarud, Gejor, Gebur miwah sane siosan.  Pesengan sekadi puniki biasannyane kaambil saking pakibeh jagate duke anake punika embas utawi kaambil saking pakibeh kauripane sadine-dine.  Taler nenten ja arang kepanggihin pesengan sane kaambil saking parab semeton nyane, nanging kaubah suara idupnyane kemanten minakadi Saplag, Sapleg, Suplig utawi Saplig. Siosan ring punika pesengan-pesengan semeton Baline nguni wantah pinaka penyanggra utawi nampenin kewentenan utawi pekibeh gumine duke anake alit embas.  Taler pesengan semeton Baline nguni wantah pinaka pengaptin anake lingsir ring pianak nyane, mangdane manggih kerahayuan ri pungkur wekas.  Mekadi : Suradnya, Suyasa, Merta, Suarta, Arta adnyana, Sugiharta, Sumartawan, Srirahayu, Selamet, Mudarta, Putra, Saputra, Ledang, lan sane siosan.

Punike taler ring kawentenan jagate sekadi mangkin.  Pepalihan aran semeton Baline taler nampenin pakibeh globalisasi saking jagat Eropa lan Amerika minakadi kewentenan aran sekadi : Made David Eka Putra, Ni Putu Deasy Firdayanti, Nyoman Valentina Dussak, Komang Diva Adinda lan sane siosan. Pekibehe sekadi puniki nemonin pucak nyane ritatkali semeton Baline nenten malih ngangge pepalihan aran Bebali, mawinan telas pesengan artis Indonesiane keanggen adan nak Bali.  Wenteh makeh pisan pinaka dadalan sane meawinan semeton Baline metilar lan kimud yening nganggen aran Bebalian, dadalane punike minakadi, rumase kimud kesengguh wong Bali, duaning kewentenan wong Baline wantah akidik utawi minoritas.  Yening nganggen pesengan utawi aran Bebalian, sampun janten ipun kasengguh wong Bali.  Ring Indonesia, Warga minoritas biasannyane meweh pisan antuke manjing ke pacentokan persaingan ritatkala ngaruruh pakaryan utawi ri sajeroning wenten promosi jabatan ring genah pakaryan nyane.  Manggihin kawentenane sekadi puniki menawi nenten iwang wenten semetone nenten nganggen aran Bebalian ring ajeng nyane, minakadi : Anaka Agung Oka Mahendra wantah nyengguhang parabnyane antuk Oka Mahendra kemanten, asapunika taler ring pengawi novel lan penyastra Ida Ayu Oka Rusmini, ring kekawiannyane wantah nyurat pesengan nyane antuk Oka Rusmini manten.  Nanging pakibehe puniki nenten mamargi ring dane wartawan senior Putu Setia, Sastrawan Putu Wijaya, asapunika taler ring Ekonom I Putu Gede Ary Suta.  Dane puniki rumasa cumpu lan rumasa banggi (pede) ritatkala ngunggahan aran Bebalian pinaka jati dirinnyane dados wong Bali.

Siosan ring punika, dadalan nenten malih tinut ring pepalihan aran Bebaliane wantah pinaka perlawanan marep ring pepalihan kasta sane wenten ring Bali.  Indike puniki prasida kapanggihin ring kawentenan pesengan sekadi : Ngurah Suryawan, Gede Ngurah, Nyoman Ngurah Purwa Arsana, Bagus Antara, Agung Mirah Prayoga, Arya Warih Gunawan, yadiastun kawentanan parab Agung wantah ceciren saking soroh utawi wangsa Ksatrya.

Ngantos mangking yening irage manggihin semetone ngangge I Wayan, I Made ring ajeng parabnyane, sampun janten dane kasengguhan saking wangsa Sudra utawi Jaba.  Nanging soroh Brahmana ring Desa Budakeling ring Kabupaten Karangasem nganggen pepalihan Bebaliane puniki minakadi Ida Wayan, Ida Made lan sane siosan.

Pakibeh sekadi puniki taler prasida kepanggihinring desa Bugbug, makeh semeton sane ngunine menawi soroh menak, ring jaman milleniume mangkin ngungguhin ring ajeng pesengan nyane antuk Jero, pinake ceciren sametone wantah wargi Jero Kauhan, Jero Kanginan, Jero Kelodan utawi Jero Kaleran, dwaning sekadi bawos penglingsire duke Nguni, pepalihan soroh utawi kasta wantah kecapuhang ring wawengkon Desa Bugbug sajaba Jero .. 

Sane lintang, ritatkala wenten semeton Baline sane nyancan ngakehang matilar saking pepalihane puniki, nanging wenten wargi asing utawi wargi sane maagame siosan rumasa banggi nganggen ring parabnyane pepalihan aran Bebaliane puniki.  Pariindikane puniki dados kapinggihin ring Desa ring Pegayaman Buleleleng, utawi ring Desa Carang Sari Negara. Minakadi : Ketut Syahruwardi Abbas, Made Muhammad Saleh, Nyoman Yusuf, Fransiscus Made Agus Hanzantha. Wargi asing taler nenten je rumase kimud napi malih rumase dados wong kuno ngangge aran pepalihan Bali ring ajeng pesengannyane, Sejarah Bali sampun nyurat kawentenan anak istri sane mawit saking Scotlandia mapesengan Vanina Walker sane ngentosin pesengannyane antuk Ni Ketut Tantri ring kakawiannyane : Revolusi di Nusa Damai. Dadalannyane wantah antuk rase tresna lan bangginnyane antuk kawentenan Pulau Baline. Pitakene pinake panyiksik bulu : punapi ring semetone sane asli Bali ?, napike kantun kimud nganggen pepalihan aran Bebaliane ?

Olih : I Made Sujaya. kasadur ke Basa Bali lan kaedit malih olih : I Wayan Ardika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: