Maju ?

gumang-sadina1

Ba séket tiban umur Provinsi Baliné. Biasanné yén ba paek-paek ulang tahun cara kéné liu ba tulisan di korané ané ngemang perbandingan ajak umur manusa. Yén sékét tiban, sinah provinsiné buka pekak-pekak, ané sayan lingsir tur sayan wicaksana masi. Nyidayang anggo tongos ngalih tetimbangan. Kéto biasanné isin tulisané. Asapunika I Wayan Juniarta ngawitin tulisannyane ring Bali Post 10082008.

Ada masi ané nulis provinsiné yén suba séket tiban to sinah buka anak luh ané ba liwat masan bajangné. Ba suud ngitungang pepayasan, ba suud kisi-kisi nyatuang unduk gegélan. Yén ba séket tiban, sinah ba dadi luh luih—ba tatas unduk banten, ba sregep ngayahin kulawarga.

Sujatinné, nak sing nyidayang ngaé perbandingan jlema jak provinsi. Sawiréh nak melénan umur jlemané jak umur provinsiné. I nguni nu ada jlema idup kanti maumur 100 tiban, yen jani, umur 40 gén ba telah uyak kencing manis, umur 50 kena stroke, umur 60 pragat amah léak. Ba sing ada ané liwat kén 100 umurné, rata-rata umur 60 ba dadi déwa hyang. Mani puan, yén provinsiné nyaluk umur 200 tiban, ajak apa lantas lakar bandingang?

Sing nyidang ngaé perbandingan jlema jak provinsi sawiréh solah-polah jlemané nak suba melénan masi. I pidan, sinah mula liu pekak lan dadong né duk umur 50 ba nyidayang anggo tongos ngalih tetimbangan. Jani, umur 50 nak nu dadi pejabat lan anggota déwan, nu sibuk ngalih selah nyotot pipis, nu kema-mai ngenderin céwék kafé. Kalingké lakar ngemang sesuluh, ibané padidi gén nu grapa-grépé sing nepukin jalan mulih. Kalingké lakar nyidayang anggo tongos ngalih tetimbangan, tagihin tanggung jawab gén ba konyangan pada makelid.

Patutné, ané anggo perbandingan tuah aspirasi krama ané ngoyong di provinsiné totonan. Yén provinsiné ba séket tiban, ba nyidayang majalan sing ané aptianga kén rakyaté? Yén ba majalan sinah ba patut provinsiné kadanin provinsi ané melah. Yén tondén, patut dina ulang tahuné totonan anggo galah negesang buin acepok sakancan kamelahan ané lakar tuju.

Masalahné, nak malén-lénan masi aspirasi kramané. Ada ané dot sajan ngaé Baliné dadi gumi maju lan modéren. Bas kaliwat dotné, kanti sakancan ané kuna kutanga, kanti sakancan tetamian adepa. Sawiréh carik-tegal to tetamian ané kuna, payu pamuputné makejang adepa. Gantina baan hotél beton, umah beton, jalan beton, got beton, kanti tenggekné masi mabeton.

earthqk4

Sawiréh agama lan budaya Hindu Baliné nak tetamian kuna masi, sinah patut kaganti baan agama lan budaya impor. Ada ané pindah agama, nyaluk agama bisnis, nyembah ida sanghyang pipis tur ida betara déposito. Ada masi ané ngimpor agama Hindu mérek baru uli India. Sawiréh barang impor, asli liu sajan nyama Baliné ané bengong-angob nepukin.

Liu sajan masi krama Baliné ané dot ngajegang sakancan ané kuna lan tetamian i nguni. Bas kaliwat dotné, payu pamuputné ngéndah-ngéndah ngimbuhin ané suba pragat. Jeg bisa mabalapan désané ngadaang Ngenteg Linggih, jeg bisa saling paaéngin ngadang Pitra Yadnya. Pura nu melah ba kaempug tur karénovasi, banten ba paripurna buin isinina magenepan. Konyangan saling pawanénin ngaku paling Bali.

Dresta ané setata ngaé perkara teguh katindihin. Pamuputné, jeg ngancan lacur gén nyama Baliné. Pis telah anggo prabéa menahin pura, menahin balé banjar, balé kulkul, balé subak, tur prabéa sakancan upakara lan upacara ané duk i nguni sujatinné sing perlu jemak sasai. Di subanné sing ngelah pis, sing ngelah gaé, sing nyidayang mayah paturunan, jeg lantas kaladlad, kasepékang, tur kanorayang kén banjaré.

Di subanné mati, jeg asli lakar maan kulkul, nanging kulkul bulus, pang tedun kramané nambakin sawa, apang payu sétra dadi perkara.

Apa gunanné makrama yén banjaré sing tindih duk i krama sing ngelah apa? Apa gunanné ngaku paling Bali, paling ajeg, yén tetamiané tuah anggo ngemplongin nyama padidi?

Né ba ané patut kenehang ri tatkala gumi Baliné maumur séket tiban. Lakar kija aba guminé, lakar kija tindakang batisé? Yén lakar makecos ka arep, éngkén caranné apang sing nyungkling di bangbangé, apang sing ninggal kawitan? Yén lakar mabalik kuri, éngkén caranné apang sing matungkas padidi, apang sing kalahin jaman?

Apang sing bas pengeng ngenehang kéto-kéné, jeg depang gén malu Gubernur baruné ngalih solusi.

Kaposting olih : I Wayan Ardika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: