Bakti Ring Ibu

baleagung1

Ring jagaté puniki i manusa sapatutné jagra ring déwék, wénten maurip ring guminé puniki kaemban antuk ibu sané makéhnyané limang diri. Limang diri ibu punika manut pangandikan Ida Swami Satya Narayana: Deha Mata, Déwa Mata, Wéda Mata, Bumi Mata, miwah Désa Mata. Mata ri tepengan puniki nénten maartos panyingakan. Kruna ”mata” mawit saking basa Sansekerta mateges “ibu”. Limang diri sané kawastanin ibu inggih punika:

Deha Mata inggih punika ibu sané ngembasang i raga saking sarira. Deha mawit saking basa Sansekerta mateges “angga sarira”. Deha Mata inggih punika ibu sané ngetohin urip ngembasang i raga saking angga sarira. Uli i mémé mobot kanti embas, i mémé ngetohin uripnyané mangdané ja i raga rasa rahayu embas tur urip ring mercapada puniki. Yadnyan i mémé punika patut karesepang mangda dados titi pangancan ngamargian swadarma bakti ring ibu sané mobotang tur ngembasang ring jagaté.

Dewa Mata inggih punika Ida Sanghyang Widhi sané ngardi gumi miwah sakancan isin guminé puniki. Sanghyang Widhi pinaka ibu kasengguh ida betari manut dresta umat Hinduné di Bali, kasambat Déwi manut umat Hinduné ring India. Bakti ring Déwa Mata puniki waluya pinunas ring Ida Sanghyang Widhi mangdané ida setata ngutpati miwah stiti sané kabuatan ring sarwa praniné ring jagaté puniki. Waluya ibu, Ida Sanghyang Widhi Wasa katunasang mangda ida ngardi tresna sih ring i manusa sané madué Tri Premana. Bakti ring Ida Sanghyang Widhi waluya ibun jagaté masuksma mangda i manusa polih tresna sih saking ida sané madué tresna sih sané maliah nénten naenang kirang.

Wéda Mata inggih punika pustaka suci Wéda waluya sabdan Ida Sanghyang Widhi Wasa sakadi ibu. Santukan saking Sanghyang Wéda embas makéh pangweruh sané kawastanin Widya. Wénten Para Widya tur Apara Widya. Para Widya punika pangweruh “kadyatmikan’ parindikan kesucian Ida Sanghyang Widhi Wasa. Apara Widya punika minakadi Guna Widya, pangweruh sané dados anggén ngruruh pangupajiwa. Patemon Para Widya kelawan Apara Widya metuang langkung tekén séket pangweruh sané kawastanin ilmu pengetahuan punika. Santukan Widyané sami punika metu saking Sanghyang Wéda, nika mawinan Sang Wéda kasengguh Wéda Mata. Para rsiné taler ngawi Itihasa muah Purana taler mawit saking Sanghyang Wéda. Wéda waluya sabdan Sanghyang Widhi ketil kaplajahin. Santukan syair-syair suci sané kawastanin mantra sabdan Sanghyang Widhi punika waluya Prabu Samhita, tegesnyané waluya kumpulan sané dahat mawibawa. Nika mawinan kéweh para janané sané ngresepang. Santukan kawéntenan Sang Wéda asapunika, para rsiné raris ngardi Itihasa muah Purana miwah Sastra Wéda sané siosan. Santukan makéh sané kamedalang saking Sanghyang Wéda, punika mawinan kasengguh Wéda Mata.

tanpa narkoba

Bumi Mata inggih punika Ibu Pertiwi gumin i raga sami. Napi mawinan pertiwiné puniki kesengguh ibu. Santukan saking pertiwi sarwa tumuwuhé mentik. Saking entik-entikané ento mawinan i buron muah i manusa polih kauripan. Yén pradé nénten wénten entik-entikan, mentik saking pertiwi i buron muah i manusa nénten ja polih boga. Santukan bogané punika malakar saking entik-entikan. Kénten kasurat ring pustaka Bhagawad Gita III.14., ring Ibu Pertiwi taler Ida Sanghyang Widhi Wasa nyimpen toyané sané tedun saking langité minakadi ujan. Sabehé kasimpen ring Ibu Pertiwi yén ring ibu pertiwi punika wénten entik-entikan minakadi tanem tuwuh. Toya, entik-entikan miwah “subha sita “ (kata-kata bijak), tetiga punika kawastaning Triji Ratna Permata Bumi. Toya, entik-entikan muah Subha Sita sané kawastanin mautama ring manusné sané “Wijaksana”. Kénten kasengguih ring pustaka Chanakya Nitisastra. Suksman bakti ring Ibu Pertiwi dahat utama pesan. Sapunika mawinan tan kadadosang ngrusak tanah sané sampun katata dados Sapta Patala.

Désa Mata, inggih punika adat-istiadat sané becik punika waluya ibu taler. Désa mawit saking akah karuna “dis” mateges patitis kadiatmikan utawi tuntunan rohani sané sampun dados titi pangancan kauripané ring jagaté. Nika mawinan désa punika kasengguh ibu. Santukan saking patitis kadiatmikan punika metu tata-titi sané ngardi jagaté trepti. Mangkin sampun makéh metu tata-titi sané nénten metu saking patitits kadiatmikan sané mawasta désa punika. Nika mawinan akéh metu wicara ring désa pakraman.

ngakak

Manut ring susastra Hindu adat istiadat punika kawastaning “acara” utawi “abiasa”. Sakadi kasurat ring Manawa Dharmasastra II.12., wénten lengkara Sadacara. Kruna punika mawit saking kata “Sat” mateges kebenaran. Acara mateges ajeg utawi langgeng. Yén sampun kebenaran punika mamargi ajeg ring kauripan jagaté nika kawastanin adat. Manut Sarasamuscaya 260 wénten kasurat “Wéda abiasa” tegesnyané ngamargiang ajah-ajah Sanghyang Wéda mangda kanti dados kebiasaan hidup sadina-dina. Kebiasaan sané sampun kanti ajeg ring jagaté punika kocap kawastanin adat. Adaté punika ngametuang tata-titi masimakrama sané ngardi uripé trepti yén adaté punika metu saking patitis kadiatmikan.

hot

Olih I Ketut Wiana/BP Orti Minggu 08032009, Posted by : I Wayan Ardika

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: